Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Archiv ukončených řízení > 2013

Archiv veřejných zakázek a výběrových řízení

aktualizováno 08.02.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Ukončené veřejné zakázky a výběrová řízení - rok 2013

  • Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka: REFERENT AGENDY PŘESTUPKŮ VE VĚCI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, OBČANSKÉHO SOUŽITÍ A VE VĚCECH MAJETKOVÝCH.

Přihlášku s přílohami doručte do 20. 12. 2013 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Personalistka, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - REFERENT PŘESTUPKY OVV". Další informace k výběrovému řízení naleznete zde.

  • Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka: REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Přihlášku s přílohami doručte do 23. 12. 2013 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Personalistka, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - REFERENT PAMÁTKOVÉ PÉČE". Další informace k výběrovému řízení naleznete zde.

  • Oznámení o výběrovém řízení. Město Český Krumlov na základě usnesení rady města č. 446/RM23/2013 ze dne 16.9.2013 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m2 (prodejna) a nebytového prostoru o výměře cca 2,4 m2 (zázemí prodejny) v budově bez č.p. a č.e. na st.p.č. 3033 v k.ú. a obci Český Krumlov (stánek na autobusové zastávce Špičák) na dobu neurčitou. Prostory jsou kolaudovány jako prodejna pekařských výrobků. Více informací naleznete zde. Nabídky jsou přijímány do 31. 10. 2013.
  • Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byt v Českém Krumlově.

Jedná se o byt č. 160/2 o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová. Jedná se o volný byt v dobrém stavu v domě na sídlišti Mír v Českém Krumlově, část obce Domoradice. Dům je nově zateplený, byty mají nová okna, sklepní kóje. Součástí prodeje je i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a podíl na stavební parcele. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.

Podmínky:
Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku na adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 9. 8. 2013 v čase do 11:00 hod. včetně. Nabídka musí obsahovat obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo datum narození, rodinný stav, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a dále návrh kupní ceny, která nebude nižší než 649.000 Kč. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "Výběrové řízení - prodej bytu č. 160/2 - NEOTVÍRAT".

       PD Nové Domovy V+K - příloha č.1

       PD Nové Domovy V+K - příloha č.2

       PD Nové Domovy V+K - příloha č.3

       PD Nové Domovy V+K - příloha č.4

       PD Nové Domovy V+K - dodatečná informace

       PD Nové Domovy - příloha č.1

       PD Nové Domovy - příloha č.2

       PD Nové Domovy - příloha č.3

       PD Nové Domovy - příloha č.4

       PD Nové Domovy - dodatečná informace

  • Veřejná zakázka „Poskytování služeb - připojení k internetu", VZCK 0077/2013/OKT/JaLi

       - souhrnný protokol e-aukce

       - oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

       - smlouva o poskytování služeb - připojení k internetu

  • Město Český Krumlov oznamuje zámer prodeje domu. Jedná se o bytový dům, bývalý dům s pečovatelskou službou na Plešiveckém náměstí čp. 74 na stavební parcele č. 572 v k. ú. Český Krumlov o výměře 328 m2 s krásným výhledem na historický Český Krumlov. V objektu je 6 bytových jednotek 1+1 a 2 nebytové prostory. Objekt je nemovitou kulturní památkou a leží v památkově chráněném území.

Upozornění: zastupitelstvo města již jednou svým usnesením č. 126/10/2012 ze dne 25.10. 2012 odmítlo nabídku prodeje těchto nemovitostí za nabízenou kupní cenu 5.400.000 Kč z důvodu nízké nabízené kupní ceny.
Podmínky:
1) Zájemce před podáním nabídky složí kauci ve výši 500.000 Kč na účet města č. 6015-221241/0100 pod variabilním symbolem IČ zájemce/dat. nar., která bude neúspěšným zájemcům vrácena na účet do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji, úspěšnému zájemci bude započtena jako záloha na kupní cenu.
2) Zájemce o koupi shora uvedené nemovitosti doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor majetku a investic, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 30.4.2013 nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a návrh kupní ceny. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "prodej domu Plešivec čp. 74". Bližší informace a případnou prohlídku domu je možné dojednat na tel. 380 766 605.

  • Veřejná zakázka „Poskytování služeb - připojení k internetu", VZCK 0070/2013/OKT/JaLi - zrušeno

       -  oznámení zadavatele o zrušení VZ

  • Veřejná zakázka „Pořízení PC sestav pro potřeby městského úřadu", VZCK 0069/2013/OKT/JaLi

       - souhrnný protokol e-aukce

        - oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

        - objednávka

  • VZ „Pořízení PC sestav pro potřeby městského úřadu", VZCK 0030/2013/OKT/JaLi - zrušeno

        - oznámení zadavatele o zrušení VZ

  • Oznámení o zahájení Zadávacího řízení na vybavení objektu - ARON- na akci -„ Stavební úpravy objektu SYNAGOGY v ulici Za Soudem čp. 282 , Český Krumlov, Plešivec " (dále je dílo) v termínu do nejpozději do 30.4.2013 . Konečná lhůta pro předání nabídek je 13.2.2013 do 14 00 hodin v kanceláři zadavatele Masná 131, Český Krumlov.