Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Archiv ukončených řízení > 2014

Archiv veřejných zakázek a výběrových řízení

aktualizováno 08.02.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Ukončené veřejné zakázky a výběrová řízení - rok 2014

 • Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZ "Pořízení 20ks PS sestav a 10ks monitorů pro potřeby městského úřadu", VZCK 0087/2014/OKT/JaLi, ve které byla pro hodnocení nabídek použita elektronická aukce:
 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, zadávané formou otevřeného podlimitního řízení pod názvem „ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení".
  Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (rozhodnutí č. 14205353). Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25144. 
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde.
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 19.12.2014 do 11.00 hodin.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na služby zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy". Plnění veřejné zakázky je součástí realizační fáze projektu "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy" (identifikační č. CZ.1.02/6.5.00/13.21661), který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.5. Na tuto veřejnou zakázku budou poskytnuty prostředky z Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a ze státního rozpočtu. Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 27.11.2014 nejpozději do 10,00 hodin.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na služby zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy". Plnění veřejné zakázky je součástí realizační fáze projektu "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy" (ident. č. CZ.1.02/6.5.00/13.21661), který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.5. Na tuto veřejnou zakázku budou poskytnuty prostředky z Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a ze státního rozpočtu. Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 6.10.2014 nejpozději do 10,00 hodin.
 • OZNÁMENÍ o výběrovém řízení
 • Město Český Krumlov na základě usnesení rady města č. 071/RM4/2014 ze dne 17.2.2014 vyhlašuje v ý b ě r o v é ř í z e n í na pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m2 (prodejna) a nebytového prostoru o výměře cca 2,4 m2 (zázemí prodejny) v budově bez č.p. a č.e. na st.p.č. 3033 v k.ú. a obci Český Krumlov (stánek na autobusové zastávce Špičák) na dobu neurčitou. Prostory jsou kolaudovány jako prodejna pekařských výrobků.

  Kriteria VŘ:podnikatelský záměr, předmět podnikání, výše nabízeného ročního nájemného bez DPH s tím, že plátcům DPH bude k nájemnému účtována DPH v zákonem stanovené výši

  Další podmínky: uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění a reference, plátci DPH dále předloží údaje o registraci plátcem DPH, uchazeč předloží prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky po lhůtě splatnosti, nutné úpravy předmětu nájmu či případnou změnu užívání provede nájemce na své náklady, vnitřní vybavení je možné odkoupit od bývalého nájemce, nájemce bude mimo nájemné dále hradit náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor (elektřina, vodné, vyvážení jímky, odvoz odpadu), nájem nejdříve od 1.5.2014.

  Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené „Výběrové řízení - NP Špičák - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 38101 Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ v budově Kaplická 439, nejpozději do 31.3.2014 do 13.00 hod. 
  Město Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

 • VZ "Pořízení PC sestav pro potřeby městského úřadu VZCK 0010/2014/OKT/JaLi

      Protokol o otevírání obálek

      Smlouva o dílo

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - stavební práce". Plnění veřejné zakázky je součástí realizační fáze projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" (reg. č. CZ.1.14/3.1.00/23.02691), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1. Veškeré informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d/Zakazka/P14V00000004.
  Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 24. března 2014 do 10,00 hodin.
 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu" v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov". Veškeré informace jsou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz) pod evidenčním číslem formuláře 7302011065524. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 5. března 2014 do 13,00 hodin.