Občan > Potřebuji si vyřídit > Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

aktualizováno 10.10.2014

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je zpoplatněno, se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a prodeji, umístění skládek, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jim podobných atrakcí, umístění reklamních tabulí (tzv. „áček"), užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce. Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu. V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele a tomuto může být uložena sankce podle příslušného zákona.

Na koho se obrátit?

Dokumenty

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Související odkazy

Legislativní opora