Občan > Potřebuji si vyřídit > Umístění do domu s pečovatelskou službou (DPS)

Přidělování bytů v Sociálních službách SOVY o.p.s. 

(dříve Domy s pečovatelskou službou o.p.s.)

aktualizováno 25. 7. 2019

Žádosti o přidělení bytů do Sociálních služeb SOVY o.p.s. jsou přijímány a vyřizovány na Městském úřadě v Českém Krumlově, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Každá žádost o umístění do Sociálních služeb SOVY o.p.s. (bytu zvláštního určení) bude vyhodnocena dle uvedených kritérií, ke kterým se přihlíží při hodnocení potřebnosti umístění do bytu zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby. Žádost je posouzena výběrovou komisí Městského úřadu Český Krumlov, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Návrh komise je předložen k projednání Radě města Český Krumlov.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pražmová Eva, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V008 380 766 405

Kritéria posouzení žádosti

I. Sociální situace žadatele

 • žadatel žije zcela osamoceně
 • možnost zajištění péče rodinnými příslušníky
 • bytové podmínky (druh bydlení, umístění, velikost, bariérovost)
 • narušené vztahy v rodině (nezájem rodinných příslušníků, domácí násilí)
 • rodina žije ve vzdáleném městě a nemůže žadateli zajistit potřebnou péči

II. Trvalé bydliště

 • žadatel má trvalé bydliště v Českém Krumlově
 • žadatel má trvalé bydliště mimo Český Krumlov (přidělení bytu pouze v případě uspokojení žadatelů, kteří mají trvalé bydliště v Českém Krumlově)

III. Kritérium naléhavosti z hlediska zdravotního stavu:

 • žadatel má přiznán průkaz OZP (TP, ZTP nebo ZTP/P)
 • žadatel pobírá příspěvek na péči, přihlíží se i ke stanovenému stupni
 • schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti
 • nepostačuje zajištění základní péče rodinnými příslušníky
 • přiznaný invalidní důchod
 • opakovaný pobyt ve zdravotnických zařízeních
 • schopnost adaptace na nové prostředí (soužití v kolektivu apod.)
 • k potřebě naléhavosti umístění se dle uvážení žadatele může vyjádřit i praktický či odborný lékař

IV. Potřeba pečovatelské služby

 • dostupnost pečovatelské služby v místě bydliště
 • zda žadatel pečovatelskou službu již v současné době využívá a jaký druh
 • zda žadatel bude pečovatelskou službu využívat v případě přidělení bytu zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s. a jaký druh

V. Věk žadatele

VI. Výše příjmu žadatele

 • dostatečná výše příjmů na úhradu za poskytované služby, popřípadě ochota rodiny podílet se na těchto úhradách

VII. Krizová situace

 • akutní zhoršení osobní situace (úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu, apod.)

VIII. Odmítnutí žadatele nástupu do bytu zvláštního určení v případě přidělení bytu

 • v případě, že již v minulosti byl žadatel ve VŘ vybrán a nabídku na přidělení bytu bez vážného důvodu odmítl, bude se k této skutečnosti přihlížet

IX. Bytová situace žadatele

 • důvodem pro přidělení bytu zvláštního určení v žádném případě není pouze řešení neuspokojivé bytové situace žadatele

X. Zvláštní okolnosti dle konkrétní situace žadatele, ke kterým bylo potřeba přihlédnout dle názorů členů výběrové komise

Postup při přidělování bytů zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s.

 • Pro přidělení bytu zvláštního určení je nutno podat příslušnou žádost včetně přílohy a doklad o potvrzení bezdlužnosti vůči městu Český Krumlov.

Konečný návrh výběrové komise na přidělení bytu zvláštního určení danému žadateli je předložen ke schválení Radě města Český Krumlov. Pokud je návrh schválen, je vybraný žadatel informován o tom, že byl vybrán a následně je s ním sepsána nájemní smlouva.

Podmínkou je, že žadatelův zdravotní stav je takový, že odpovídá podmínkám pro přijetí do Sociálních služeb SOVY o.p.s., především z hlediska soběstačnosti žadatele. Jeho zdravotní stav musí tedy umožňovat bydlení v domě s možností využití pečovatelské služby.

Postup při přidělování bytů zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s.

Konečný návrh výběrové komise na přidělení bytu zvláštního určení danému žadateli je předložen ke schválení Radě města Český Krumlov. Pokud je návrh schválen, je vybraný žadatel informován o tom, že byl vybrán a následně je s ním sepsána nájemní smlouva.

Podmínkou je, že žadatelův zdravotní stav je takový, že odpovídá podmínkám pro přijetí do Sociálních služeb SOVY o.p.s., především z hlediska soběstačnosti žadatele. Jeho zdravotní stav musí tedy umožňovat bydlení v domě s možností využití pečovatelské služby.

 Formuláře ke stažení 

Související odkazy