Občan > Potřebuji si vyřídit > Umístění do domu s pečovatelskou službou (DPS)

Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Českém Krumlově

aktualizováno 29.01.2016

Žádosti o přidělení bytů v DPS jsou přijímány a vyřizovány na Městském úřadě v Českém Krumlově, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Každá žádost o umístění do Domova s pečovatelskou službou bude vyhodnocena dle daných kritérií, ke kterým se přihlíží při hodnocení potřebnosti umístění do domu s pečovatelskou službou. Žádost je posouzena výběrovou komisí Městského úřadu Český Krumlov, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pražmová Eva, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V008 380 766 405

Kritéria posouzení žádosti

I. Sociální situace žadatele

 • žadatel žije zcela osamoceně
 • možnost zajištění péče rodinnými příslušníky
 • bytové podmínky (druh bydlení, umístění, velikost, bariérovost)
 • narušené vztahy v rodině (nezájem rodinných příslušníků, domácí násilí)
 • rodina žije ve vzdáleném městě a nemůže žadateli zajistit potřebnou péči

II. Trvalé bydliště

 • žadatel má trvalé bydliště v Českém Krumlově
 • žadatel má trvalé bydliště mimo Český Krumlov (přidělení bytu pouze v případě uspokojení  žadatelů, kteří mají trvalé bydliště v Českém Krumlově

III. Kritérium naléhavosti z hlediska zdravotního stavu:

 • žadatel má přiznány mimořádné výhody (průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P)
 • žadatel pobírá příspěvek na péči, přihlíží se i ke stanovenému stupni
 • schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti
 • nepostačuje zajištění základní péče rodinnými příslušníky
 • přiznaný invalidní důchod
 • opakovaný pobyt ve zdravotnických zařízeních
 • schopnost adaptace na nové prostředí (soužití v kolektivu apod.)
 • k potřebě naléhavosti umístění se dle uvážení žadatele může vyjádřit i praktický či odborný lékař

 IV. Potřeba pečovatelské služby

 • dostupnost pečovatelské služby v místě bydliště
 • zda žadatel pečovatelskou službu již v současné době využívá a jaký druh
 • zda žadatel bude pečovatelskou službu využívat v případě umístění do DPS a jaký druh

V. Věk žadatele

VI. Výše příjmu žadatele

 • dostatečná výše příjmů na úhradu za poskytované služby, popřípadě ochota rodiny podílet se na těchto úhradách

VII. Krizová situace

 • akutní zhoršení osobní situace (úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu, apod.)

VIII. Odmítnutí žadatele nástupu do DPS v případě přidělení bytu

 • v případě, že již v minulosti byl žadatel ve VŘ vybrán a nabídku na přidělení bytu bez vážného důvodu odmítl, bude se k této skutečnosti přihlížet

 IX. Bytová situace žadatele

 • důvodem pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v žádném případě není pouze řešení neuspokojivé bytové otázky žadatele

X. Zvláštní okolnosti dle konkrétní situace žadatele, ke kterým bylo potřeba přihlédnout dle názorů členů výběrové komise

Postup při přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou

Konečný návrh výběrové komise na přidělení bytu v DPS danému žadateli je předložen ke schválení Radě města Český Krumlov. Pokud je návrh schválen, je vybraný žadatel informován o tom, že byl vybrán a následně je s ním sepsána nájemní smlouva.

Podmínkou je, že žadatelův zdravotní stav je takový, že odpovídá podmínkám pro přijetí do domu s pečovatelskou službou, především z hlediska soběstačnosti žadatele. Jeho zdravotní stav musí tedy umožňovat bydlení v domě s pečovatelskou službou.

 Formuláře ke stažení 

Související odkazy