Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012

aktualizováno 9.1.2013

O projektu

Cílem projektu bylo v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, aktualizovat rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) prostřednictvím aktualizace územně analytických podkladů.

Název: Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012
Místo realizace: město Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj, Grant na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností

Zhotovitel: Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický ateliér, IČ: 150786698,
Termín realizace: 2012,
Celkové neinvestiční výdaje projektu: 334.800,-Kč,
z toho výše grantu: 200.000,- Kč,
z toho výše vlastního podílu města: 134.800,-Kč

Popis projektu a jeho realizace

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ukládá v § 28 pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) každé 2 roky. Smyslem aktualizace je promítnout a zohlednit změny v ÚAP a následně v rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), jež nastaly za uplynulé dvouleté období od poslední úplné aktualizace. Aktualizace následně i pozitivně přispěje ke zkvalitnění RURÚ jako podkladu pro tvorbu územních plánů v území celé obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Jelikož poslední aktualizace v ORP Český Krumlov proběhla v roce 2010, bylo město povinno zajistit aktualizaci v požadovaném rozsahu do konce roku 2012.

Realizace projektu byla zahájena v září a ukončena v polovině prosince 2012.

Na koho se obrátit:

Dotační oblast

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Technická oblast

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUUP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 217 380 766 718

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 216 380 766 704

Související odkazy

 

Tento projekt "Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností.

Jihočeský kraj - logo (250)