Program jednání Rady města Český Krumlov

Jednání Rady města Český Krumlov 29.4.2013

  1. Různé I.
  2. Smlouva o spolupráci se společností ČEVAK, a. s.
  3. Smlouva o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s.
  4. Smlouva o spolupráci se společností Kámen a písek, spol. s. r. o.
  5. Návrh zadání veřejné zakázky, výzva k podání nabídky: Noviny města Český Krumlov – grafická úprava, tisk a distribuce Kulturní kalendář - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce - 1. čtení
  6. Cena města Český Krumlov za rok 2012
  7. Poskytnutí finanční podpory Obci baráčníků Český Krumlov - záštita místostarostky města
  8. Přidělení bytu č. 7 - I. kategorie v přízemí v DPS Za Soudem 490, Český Krumlov paní E. M.
  9. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Český Krumlov, Linecká 43 a ředitele/ky Mateřské školy, Český Krumlov, Za Nádražím 223
  10. Jmenování komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Český Krumlov, Plešivec I/279
  11. Vydání změny č.14 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Ptačí Hrádek
  12. Výpověď smlouvy o cash poolingu
  13. Petice občanů Nových Dobrkovic - snížení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
  14. Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
  15. Rozpočtová opatření č. 7 - 24
  16. RM 2013_04_29 Nové Dobrkovice PD Rozhodnutí o výběru
  17. RM_2013_04_29 ZŠ Linecká - kotelna přízemí II DZ Rozhodnutí o výběru
  18. Drobné sakrální stavby - nález
  19. Dodatek ke smlouvě - Nemocnice Č. Krumlov a.s.
  20. Garáž Rooseveltova - Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.
  21. Prodej pozemku části parc. č. 1306/5 v k.ú. Český Krumlov
  22. Stavba soukromé fyzické osoby na majetku města
  23. Zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové výtlačné kanalizace na parc.č. 880/3 v k.ú. Přísečná-Domoradice a věcného břemene zřízení sjezdu z komunikace na p.p.č.1505/2 v k.ú. Přísečná-Domoradice ve prospěch Johann Strauss Transporte CZ s.r
  24. Obsazení bytů zvláštního určení dle § 9 zákona č. 102/92, Sb., byt č. 1 Za Tavírnou 108, byt č. 37 Lipová čp. 161, Č.Krumlov
  25. Vyšehradská ulice
  26. Organizační řád MěÚ - IOP
  27. Uzavření smlouvy o poskytnutí "Virtuální aukční síně PROe.biz" a služeb s ní spojených se společností Sentinet s.r.o.
  28. Rozšíření technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro OP a CD na pracovišti OVV

Jednání Rady města Český Krumlov 22.4.2013

  1. Různé I.
  2. Systém odpadového hospodářství v historickém centru města Český Krumlov
  3. Projekt Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb: zadání Koncepce podpory kultury v Českém Krumlově
  4. Smlouva o provedení uměleckého výkonu: Pavel Šporcl, koncert v synagoze dne 16. 5. 2013
  5. VZ „Pořízení PC sestav pro potřeby městského úřadu“ - schválení výběru nejvhodnější nabídky / zrušení VZ
  6. Odvolání členů likvidační komise a jmenování nových členů likvidační komise
  7. Územní plán Český Krumlov Veřejná zakázka na zpracování územně plánovací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení - Schválení vyloučení uchazečů dle doporučení hodnotící komise
  8. Smlouva o nájmu bytu v Domu na půl cesty, Vyšný 39, Český Krumlov
  9. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Český Krumlov, Linecká 43 a ředitele/ky Mateřské školy, Český Krumlov, Za Nádražím 223
  10. ZŠ Plešivec, Český Krumlov - výměna oken na pavilonu II. stupně - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  11. ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna přízemí II. - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  12. MŠ Za Nádražím, Český Krumlov - výměna oken - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  13. MŠ Plešivec čp. 391, Český Krumlov - výměna oken s vyzdívkou - II. etapa - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  14. MŠ T.G. Masaryka č.p. 199, Český Krumlov - výměna oken II. etapa - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  15. Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Masná - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2012
  16. Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.1.2013
  17. Synergický projekt IOP - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2012
  18. Autobusové nádraží Český Krumlov
  19. Pronájem pozemku části parc. č. 1323/5
  20. Výpůjčka mostní konstrukce pro umístění reklamního banneru
  21. Plnění úkolů RM leden 2012-březen 2013

Jednání Rady města Český Krumlov 8.4.2013

  1. Různé I.
  2. Kouzelný Krumlov 2013 - program a rozpočet akce
  3. Poskytnutí finanční podpory Jihočeské komorní filharmonii České Budějovice na uspořádání Slavnostního koncertu u příležitosti výročí konce II. světové války, záštita starosty města
  4. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2013
  5. Výroční zpráva Domu na půl cesty, Vyšný 39, Český Krumlov za rok 2012
  6. Výroční zpráva Domova pro matky s dětmi, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov za rok 2012
  7. Program „Právo pro každý den“
  8. Změna pracovního poměru na dobu určitou ředitelům ZŠ a MŠ, kterým končí výkon práce dnem 31. 7. 2013
  9. Smlouva o pronájmu nebytových prostor v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249
  10. Veřejná zakázka malého rozsahu zpracování územně plánovací dokumentace RP Rybářská - smlouva o dílo s vítězným uchazečem
  11. Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - II. etapa - podání žádosti o dotaci
  12. "Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - V. etapa" - podání žádosti o dotaci
  13. ZŠ Linecká Výměna oken V etapa DZ Zadání VZMR
  14. Synergický projekt IOP - Dodatek č.2 k SoD
  15. Kino Luna - výměna oken a dveří Výběr zhotovitele
  16. Autobusové nádraží Český Krumlov
  17. Areál bývalého letního kina
  18. Prodej pozemku p.p.č. 18/6 v k. ú. Český Krumlov
  19. Pronájem pozemku části p.p.č. 1303/1 v k. ú. Český Krumlov
  20. Ukončení nájmu pozemků kolem penzionu Ve věži
  21. Prodloužení nájemních vztahů k bytům Revokace usnesení
  22. OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, o regulaci provozní doby pohost. zařízení a o zákazu žebrání.

Jednání Rady města Český Krumlov 28.3.2013

  1. Kino Luna - bankovní záruka
  2. Podpora zajištění sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty - Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace

Jednání Rady města Český Krumlov 25.3.2013

  1. Různé I.
  2. Zpráva o činnosti základní škol zřízených městem Český Krumlov za rok 2012
  3. Zpráva o činnosti mateřských škol zřizovaných městem Český Krumlov za rok 2012
  4. Odlehčovací služba – ambulantní v DPS
  5. Advent a Vánoce 2012 - vyúčtování a vyhodnocení akce
  6. Českokrumlovské slavnosti 2013 - rámcový program, návrhy, opatření
  7. Připravované vyhlášky města - zápis z projednání Komisí kulturní a Komisí pro cestovní ruch dne 12. 3. 2013
  8. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory sociálních služeb - Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočce Č. Krumlov, IČ: 65399447, na úhradu nákladů spojených s činností a provozem organiza
  9. Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřské školy, Český Krumlov, Plešivec I/279
  10. Autobusové nádraží Český Krumlov
  11. "Podpora Stanice pro psy v Českém Krumlově" - podání žádosti o dotaci
  12. "Nákup kompaktního přenosného kalového čerpadla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Český Krumlov" - schválení podání žádosti o grant
  13. Podání stanoviska k návrhu Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r.2012 a rozhodnutí o zadání přezkoumání hospodaření města za r.2013
  14. Jižní terasy II etapa Schválení zhotovitele
  15. Rozšíření silnice II.160 - informace rozsah PD
  16. Vodovod Na Svahu Výběr zhotovitele
  17. ZŠ Plešivec - výměna oken II stupeň Zadání VZ
  18. ZŠ Linecká - kotelna přízemí II Zadání VZ
  19. OS ODS Český Krumlov - žádost o snížení nájemného
  20. Převzetí nově vybudovaného řadu splaškové kanalizace do majetku města a zřízení věcného břemene jeho uložení do soukromých pozemků ve prospěch města
  21. Prodej pozemku parc.č. 1063/24 v k.ú. Český Krumlov
  22. Pronájem pozemků k zemědělským účelům
  23. Pronájem pozemku části parc. č. 1640/9 v k. ú. Spolí - Nové Spolí
  24. VZ "Pořízení PC sestav pro potřeby městského úřadu" - schválení zadávací dokumentace, složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a seznamu oslovovaných firem
  25. Smlouva o dílo ve věci Vývoz odpadkových košů v lokalitách historické centrum města, Špičák a Plešivec
  26. Věcné břemeno uložení přívodního kabelu VO pode dnem Polečnice na pozemku ČR, Povodí Vltavy s.p. v rámci projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit část II - Jelen