Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov

aktualizováno 23. 9. 2015

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro celé správní území města Český Krumlov, vybudování varovného systému ochrany před povodněmi a bezdrátového informačního a varovného systému za účelem předcházení povodňového nebezpečí a povodňovým škodám.

Aktuálně

V Českém Krumlově byl spuštěn nový varovný systém, který prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. „Výstražný hlásný systém je jeden ze tří prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva ve městě před hrozícím nebezpečím. Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení, pokrývají tak celé území města kromě historického jádra, které chceme řešit následně v další etapě v návaznosti na požadavky památkové péče," uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, jenž má umožnit včasné varování v případě zvýšeného průtoku vody. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

O projektu

Název: Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov
Místo realizace: Bezdrátové hlásiče a reproduktory budou umístěny v rámci celého správního území města Český Krumlov, hladinoměr na silničním mostě v obci Kájov
Investor projektu: město Český Krumlov
Dodavatel zpracování digitálního povodňového plánu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56, IČ: 47116901
Dodavatel vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov: SOVT_RADIO spol. s.r.o., se sídlem Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČ: 472388810
Stav projektu: fáze realizační
Termín realizace projektu: červenec 2014 - srpen 2015
Předpokládané celkové výdaje: 2 999 880,40 Kč (Dotace z Fondu soudržnosti, který je spolufinancován Evropskou unií, činí 2 549 898 Kč a a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, který je spolufinancován ERDF, ve výši 149 994 Kč)

Popis projektu a jeho realizace

Projekt zahrnuje tři části:
1) Zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro celé správní území města Č.Krumlov - DPP je propojen na všech úrovních od dPP obcí až po dPP ČR a zajišťuje tak přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů a umožňuje na všech úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise. Cílem celého systému je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Povodňový informační systém zajišťuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. Digitální povodňový plán bude mít 3 části - věcnou, organizační (v této bude propojen s databází informačních systémů a databází krizového řízení a HZDS) a grafickou.

2) Varovný systém ochrany před povodněmi - jeho cílem je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situací. Vybudování varovného systému předpokládá doplnění hlásných profilů A a B na Vltavě a Polečnici o hlásné profily kategorie C (např. most v Kájově, na Polečnici). Data z hlásných profilů se přenáší na server v reálném čase a automaticky se odesílají varovné SMS zprávy.

3) Bezdrátový informační a varovný systém. Tento bude sloužit systém k předávání verbálních informací a přenosu varovných signálů obyvatelům města. Celý systém lze ovládat z panelu řídící skříně, z lokálního PC, ze vzdáleného PC nebo z telefonu přes vestavění GSM komunikátor („chytrý telefon"). Celkem by mělo být nainstalováno v Českém Krumlově, Slupenci a Vyšném 125 bezdrátových hlásičů a 361 reproduktorů.

 

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov" je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí

Reg. č. 14218241 - SFŽP

Banner OPZP

Související odkazy

Digitální povodňový plán si lze prostudovat na webových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Povodňový plán.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706