Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 aktualizováno 8. 7. 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a policii a spolupracuje s ostatními státními orgány. Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce. Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení 02 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem nesvéprávných občanů a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků nesvéprávných osob, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení. Zajišťuje krátkodobé ubytování pro občany v krizi, dále také zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově a v této souvislosti rovněž spolupracuje na administraci dotace poskytované v rámci programu podpory sociálních služeb. Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. ((byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a připravuje podklady pro sociální komisi a zastává funkci tajemníka. Dále připravuje materiály týkající se sociální oblasti a předkládá je radě města a zastupitelstvu města k rozhodování.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Mgr. Ingrid Pechová

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čermák Jiří, Ing. OSVZ referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor Kaplická 439 V009 380 766 488
Exnerová Petra, Bc. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 423
Kašparová Vendula, Mgr. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 424
Pavlíková Jana, DiS. OSVZ terénní pracovník Kaplická 439 V009 380 766 409
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400
Pražmová Eva, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V008 380 766 405
Stifterová Jaroslava, Bc. OSVZ terénní pracovník Kaplická 439 V009 380 766 410
Sýkora Martin, Bc. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 408
Šestáková Andrea, Mgr. OSVZ sociální kurátor Kaplická 439 V008 380 766 404
Švábová Jana, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V009 380 766 406

Aktuality 

Služba rozvozu nákupu seniorům

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Jak funguje přijímání žádostí o umístění do soc. služby SOVY - přidělení bytu

Lze podávat žádosti, ale momentálně neprobíhá výběrové řízení z důvodu pozastavení sociálních šetření u klientů (žadatelů). Žádosti lze podávat poštou nebo v úředních hodinách na podatelnu úřadu.

Potřebuji si akutně vyřídit parkovací průkaz

Pokud si potřebujete vyřídit parkovací průkaz a máte již vydán průkaz ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme předem kontaktovat telefonicky pracovníka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 380 766 423, 724 266 228 nebo 380 766 404 a sjednat si schůzku na úřadě na konkrétní termín.

Informace

Služba pro osoby bez přístřeší - noclehárna, tzv Teplá židle

RE-USE Centrum 

Dokumenty a formuláře

Byty zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s. (dům s pečovatelskou službou)

Související agenda - další odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Vyhláška MPSV č. 424/2011
  • Vyhláška MPSV č. 391/2011

Související odkazy