Odbor obecní živnostenský úřad

aktualizováno 11. 1. 2019

Odbor obecní živnostenský úřad 1) Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a  dále jako centrální registrační místo přijímá v souvislosti s živnostenským podáním i přihlášky k registraci nebo oznámení pro finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a úřady práce. Je provozovatelem živnostenského rejstříku. 2) Vede evidenci zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydává osvědčení o zápisu do této evidence. 3) Plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. 4) Vykonává cenovou kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Náplň práce Odboru obecní živnostenský úřad je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Bc. Božena Kalíšková

Výsledky kontrol za rok 2018 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Počet živnostenských kontrol celkem: 327
Výše pravomocně uložených pokut celkem: 272 750 Kč
Uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši: 67 000 Kč
Počet sankčních správních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 96

Archiv výsledků kontrol

Dokumenty a formuláře

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Dále živnostenský úřad pracuje s velkým množstvím právních předpisů upravujících provozování konkrétních živností.

Související odkazy