Dávky v hmotné nouzi

aktualizováno 11.01.2012

Městský úřad Český Krumlov, potažmo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje agendu pomoci v hmotné nouzi, agendu sociálních služeb a dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením. Pomoc v hmotné nouzi zahrnuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Oddělení dávek v hmotné nouzi se zabývá problematikou sociálních dávek pro nezaměstnané a rodiny s dětmi.

Městský úřad Český Krumlov nezajišťuje agendu dávek státní sociální podpory (příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné). Dávky státní sociální podpory spravuje Úřad práce Český Krumlov

Na koho se obrátit?

Agendu sociálních dávek vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálních dávek. 

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Exnerová Petra, Bc. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 423
Kašparová Vendula, Mgr. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 424
Sýkora Martin, Bc. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 408
Švábová Jana, DiS. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V009 380 766 406

Pro úřední hodiny oddělení sociálních dávek (ostatní pracoviště) klikněte zde. Plánek najdete zde.

Co je to hmotná nouze?

Pojem hmotné nouze upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Kdy je osoba v hmotné nouzi?

Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi, nastanou-li, je osoba v hmotné nouzi a má nárok na pomoc. Zákon stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Zákon zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než okamžitou peněžní pomocí. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

V hmotné nouzi není osoba:

 • která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 • které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 • která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
 • které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • která nastoupila výkon trestu odnětí svobody, byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
 • které se poskytují pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 měsíce, ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady - Městský úřad Český Krumlov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má žadatel nárok při splnění podmínek stanovených v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.

1. Příspěvek na živobytí

Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním o existenčním minimu.

V praxi to znamená, že pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem osoby či rodiny částky živobytí, vzniká této osobě či rodině nárok na příspěvek na živobytí. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 % příjmu osoby či rodiny).

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností, jaký má osoba či rodina příjem (příjem se zjišťuje zpravidla za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku)  a zda si jej může zvýšit vlastním přičiněním, na posouzení majetkových poměrů a na zhodnocení dalších okolností, které výši částky živobytí mohou navýšit (aktivní snaha najít si zaměstnání, nutnost dodržování dietního stravování,...Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a  životního minima.

Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředloží na výzvu individuální akční plán vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, u které se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné činnosti a osoby, která vykonává dobrovolnickou nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 % příjmu osoby či rodiny).

Příjem

Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:

 • tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%,
 • příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění,  z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80%,
 • ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100% (příspěvek na živobytí se nezapočítává).

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním

Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

 • vlastní prací
 • řádným uplatněním nároků a pohledávek
 • prodejem nebo jiným využitím majetku.

Veřejná služba

Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze, zároveň se výkon veřejné služby pozitivně odráží ve výši vyplácené dávky. Město Český Krumlov veřejnou službu nabízí od února 2010.

2. Doplatek na bydlení

Je druhá dávka v systému pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení.

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem (resp. příjem společně posuzovaných osob) je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí (resp. částka živobytí společně posuzovaných osob). Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost levnějšího přiměřeného bydlení, o které je povinna požádat obec. Toto neplatí pro osoby starší 70 let a pro osoby obývající byt zvláštního určení, byt v domech zvláštního určení a byt, na jehož úpravu byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu. Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

3.      Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout. Na dávky mimořádné okamžité pomoci není právní nárok a o jejich případném přiznání rozhoduje orgán v hmotné nouzi na základě vlastního sociálního šetření a správního uvážení.

Jak probíhá řízení o přiznání dávky?

 • Řízení o přiznání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který občan obdrží u příslušného pověřeného obecního úřadu.
 • Současné s tím obdrží potřebné informace k vyplnění tiskopisu a k dalším dokladům, které bude muset k žádosti doložit.
 • V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku.
 • V konečné fázi pak se stanovuje výše dávky - příspěvku na živobytí, popřípadě doplatku na bydlení. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém.
 • Pro přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci se postupuje individuálně - dle charakteru situace každého žadatele o dávku a společně posuzovaných osob.
 • Nezbytnou součástí řízení je i sociální šetření prováděné v domácnosti žadatele.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě uvedení nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů je příjemce dávky povinen částky neprávem přijaté dávky vrátit. V případě nesplnění povinností může být uložena pořádková pokuta až do 10 tisíc Kč.

Související odkazy